Til hovedinnhold

Hans-Petter Fjeldstad

Forsker

Hans-Petter Fjeldstad

Forsker

Hans-Petter Fjeldstad
Telefon: 930 12 029
Mobil: 930 12 029
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Modeling the effects of alternative mitigation measures on Atlantic salmon production in a regulated river.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1448181

As part of the investigation of a new and optimized environmental flow regime in a regulated river (Mandalselva, Norway), a modeling study was conducted on the trade-offs between the production of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts and the production of hydropower. Impacts of alternative flow regi...

Forfattere Adeva Bustos Ana Hedger Richard David Fjeldstad Hans-Petter Alfredsen Knut Sundt Håkon Barton David Nicholas
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Opprusting og utvidelse av Reinforsen kraftverk i Ranaelva : konsekvenser for vandring hos anadrom laksefisk forbi Reinforsen og forslag til tiltak for å sikre vandring

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1348193

Prosjektets formål har vært å vurdere konsekvensene av en opprusting av Reinforsen Kraftverk på vandring hos anadrom laksefisk forbi Reinforsen i Ranaelva, samt å foreslå tiltak mot uheldige konsekvenser. To alternative kraftverksalternativ har vært vurdert: 1) En ny kraftstasjon tilsvarende dagens ...

Forfattere Fjeldstad Hans-Petter Kraabøl Morten
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Ekstra aggregat i Trollheim kraftverk.Konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning av Surna

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1349577

Formålet med denne konsekvensutredningen er å belyse hvordan fiskesamfunnet i laksefø-rende deler av Surnavassdraget vil påvirkes av en eventuell installasjon av et ekstra aggre-gat i Trollheim kraftverk. I analysene er det lagt hovedvekt på bestandene av sjøvandrende laksefisk. Verdivurderingene er...

Forfattere Ugedal Ola Bremset Gunnbjørn Forseth Torbjørn Kvingedal Eli Fjeldstad Hans-Petter Sundt Håkon
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Laksetrappene i Salangselva : vurdering av tilstand og funksjon

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1393008

Til tross for bygging av laksetrapper i Salangselva fra 1930-tallet har det foreløpig ikke etablert seg en permanent og livskraftig bestand av laks oppstrøms trappene. Observasjon av laks og ikke minst sjøørret ovenfor trappene indikerer at fisken vandrer forbi. Dette, samt et stort innslag av rømt ...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Fiskevandring forbi Reinforsen i Rana- Tiltaksstudie

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1225923

Rapportens formål har vært å vurdere tiltak for effektiv oppvandring av laksefisk forbi Reinforsen i Ranaelva. Eksisterende laksetrapp ble synfart i november 2014. Fjellforholdene i tunnelen ble vurdert som tilfredsstillende og tersklene i trappas øverste to tredjedeler ble vurdert til å være i bruk...

År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner