Til hovedinnhold

Prosjektgranskning

Prosjektgranskning

Prosjektgranskning er vårt tilbud til arkitekter, rådgivere og entreprenører. Prosjektgranskning er en uavhengig gjennomgang av hele eller deler av spesielt utvalgte og kritiske deler av prosjekteringsunderlaget i et byggeprosjekt.

Prosjektgranskning


Prosjektgranskningen kan for eksempel omfatte skisseprosjekt, forprosjekt, anbudsbeskrivelse og arbeidstegninger. Prosjektgranskningen kan være en del av uavhengig kon­troll i henhold til plan- og bygningsloven.

SINTEF Byggforsk kan hjelpe til med å identifisere de kritiske delene av et prosjekt. Prosjektgranskningen tilpasses hvert enkelt byggeprosjekt i samarbeid med oppdragsgiver. Opplegget vil også variere i forhold til når i prosjektet granskningen gjen­nom­føres. Prosjektgransning kan med fordel også omfatte andre forhold enn tekniske detaljløsninger og forebygging av byggskader. Hva som bør inklu­deres, vil variere fra pro­sjekt til prosjekt. SINTEF Byggforsk utfører ikke direkte prosjektering og påtar oss ikke prosjekteringsansvar, men vi kan være en sparringspartner for den som tegner eller pro­sjekterer. Alle oppdrag rapporteres skriftlig og behandles konfidensielt i samsvar med oppdragsgivers øns­ker.

Prosjektgranskning bidrar til at bygningene får løsninger som er dimensjonert for å tåle de ytre belastninger de kan utsettes for, og dermed forhindrer skader. SINTEF Byggforsks prosjektgranskning vil bidra til:

  • økt teknisk og funksjonell levetid
  • reduserte kostnader til drift og vedlikehold
  • reduksjon av byggskader
  • redusert miljøbelastning

Prosjekter

Nyheter

Laboratorier

Kontakt oss