Til hovedinnhold

Tilstands- og skadeanalyse

Tilstands- og skadeanalyse

SINTEF Byggforsk utfører tilstands- og skadeanalyser i alt fra småhus, sameier og borettslag til kompliserte industri- og næringsbygninger. Som et forebyggende tiltak mot byggskader tilbyr vi også prosjektgranskning til arkitekter, rådgivere og entreprenører.

Tilstands- og skadeanalyse


SINTEF Byggforsk har analysert byggskader og tilbudt forskningsbasert rådgivning for byggenæringen i over 60 år. Siden 1964 har vi gjennomført ca. 10 000 oppdrag knyttet til byggskader.

SINTEF Byggforsk utfører skadeanalyser på alt fra småhus til kompliserte industri- og næringsbygg. I skadeanalyser avdekker vi skadeomfanget og vurde­rer hvilke konsekvenser skaden har for resten av bygget. Selve skadeårsaken finner vi oftest ved å foreta en befaring av skadestedet. I tillegg vurderer vi dokumenta­sjon, tegninger og beregningsgrunnlag. Vi kan også utføre målinger i de skadde konstruk­sjonene, og om nødvendig ta ut prøver for analyse i våre laboratorier. Som tiltak og utbedring anbefaler vi gode og velprøvde tekniske prinsippløsninger som kan brukes som underlag for å beskrive utbedringen for skadestedet. Vi utarbeider veldokumenterte, uavhengige og upartiske skaderapporter som blant annet beskriver skadeårsak og forslag til utbedring.

Vi uttaler oss ikke om økonomiske eller juridiske forhold som skyld, uaktsomhet og mangler i forbindelse med skadeanalyser. Privatpersoner rådes til å kontakte en tømrer eller takstmann i første omgang. SINTEF har ikke anledning til å besvare spørsmål av teknisk art uten økonomisk vederlag.

Hvorfor er skadeanalyser så viktig?

De 10 000 skadeanalysene SINTEF Byggforsk har utført siden 1964, er bare en liten del av det samlede antallet byggskader. Byggskader koster eiere, forsikringsselskap og samfunnet store summer hvert år. Derfor er det viktig å både forebygge skader og å analysere skaden hvis den først inntreffer.

Hva er en byggskade?

Byggskader kan være lekkasjer, kondens, dårlig inne-klima, støyproblemer, skjevheter, manglende funksjon osv. I noen tilfeller er skadene bevis på at krav fra myndigheter og byggherre ikke er oppfylt. I andre situa­sjoner kan svaret være at «det er dessverre ikke forbudt å bygge dårlig».

Hva skyldes byggskader?

Det er ikke én årsak til at skader oppstår. Byggskader kan skyldes ulykker og ekstremvær eller feil begått under planleggingen og byggingen av bygningen. De fleste skader skyldes ikke ekstremvær og ulykker, men valg av uegnede løsninger, mangelfull og/eller feil pro­sjektering, bygging eller bruk.

Hvordan unngå byggskader?

Den beste måten å unngå byggskader på er å planlegge godt. Det betyr å prosjektere bygg for både faktiske og fremtidige forhold. Klimatilpasning, stedstilpasning og detaljprosjektering er alle like viktige for å unngå byggskader. I tillegg kommer riktig bruk av bygningen.

Er uhellet ute?

Vi tilbyr spesialkompetanse i tilstands- og skadeanalyse for alle typer bygninger. Eksempler på kompetanse­områder:

 • Fuktskader
 • Støyproblemer
 • Inneklimavurderinger
 • Fundamentering og grunnmurer
 • Konstruksjoner i tre, mur og betong
 • Fasader, yttervegger og tak
 • Dører og vinduer
 • Bad og andre våtrom
 • Trekledning, panel, tregolv/parkett
 • Ventilasjons- og sanitæranlegg
 • Badeanlegg og svømmehaller
 • Fryse- og kjøleanlegg
 • Parkeringsanlegg og kjellere
 • Kontroll av renhold og støvdekke
 • Termografering
 • Verneverdig bebyggelse

NB: Privatpersoner rådes til å kontakte en tømrer eller takstmann i første omgang. SINTEF har ikke anledning til å besvare spørsmål av teknisk art uten økonomisk vederlag.

 

Kontakt oss

Noralf Bakken

Forskningsingeniør
Navn
Noralf Bakken
Tittel
Forskningsingeniør
Telefon
957 61 047
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
Stiftelsen SINTEF