SINTEF SATSER PÅ VELFERDSTEKNOLOGI

Foto: SINTEF

SINTEFs samfunnsoppdrag er å utvikle kunnskap og løsninger som bidrar til å møte samfunnsutfordringene. Bakgrunnen for SINTEFs satsing på velferdsteknologi er at velferdsteknologi anses som et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens demografiske utfordring med flere eldre og færre yngre til å finansiere og bistå i omsorgsektoren. Gjennom forskning og innovasjon skal SINTEF bidra til å utvikle effektive og gode løsninger innenfor helse- og omsorgstjenesten, med fokus på behovene til brukere, pårørende og ansatte.

"Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for brukerne og deres pårørende. Velferdsteknologi skal også bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene" (REF: HDir – 2012).

Velferdsteknologi omhandler også e-helse og digitalisering av helse- og omsorgssektoren samt arbeid med åpne tekniske infrastrukturer og løsninger som muliggjør sømløs deling av informasjon. Eksempler på hvordan helsetjenestene kan utvikles med bruk av ulike velferdsteknologiske løsninger er:

  • Organisering av responssenter for mottak av alarmer og varsler.
  • Avstandsoppfølging av kronisk syke.
  • Fremtidens omsorgsplasser.
  • Helhetlige pasient- og brukerforløp.

SINTEF utvikler kunnskap og løsninger sammen med en rekke norske kommuner og bedrifter og gir vesentlige bidrag til tjeneste- og produktutvikling i sektoren.

Nasjonalt er det en betydelig satsing på utvikling av faglig grunnlag for implementering av velferdsteknologi i de kommunale omsorgstjenestene. Dette skjer bl.a. gjennom Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. Internasjonalt er velferdsteknologi helt sentralt i EUs satsing på Ambient Assisted Living.

Her kan du laste ned sluttrapporten som ble levert til Konsernledelsen i SINTEF høsten 2016.

 

 

AKTUELT


"Vi er stolt, men inte nöjd"

Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon. SINTEF har vært forskningspartner i innovasjonsarbeidet og har bidratt med kunnskap og erfaringer knyttet til teknologi og tjeneste.

Effektstudien viser tydelig at kommunen har oppnådd økt kvalitet i tjenesten og at dette gir brukerne økt mestring og bedre livskvalitet. Det er også dokumentert at samspillet mellom trygghetsløsninger for beboere og digitale varslingssystemer gir redusert stress og bedre arbeidshverdag for ansatte. De økonomiske gevinstene som er dokumentert viser et potensial for at borgere kan bli boende lengre hjemme og at ulike trygghetsløsninger kan utsette behov for sykehjemsplass. 

Last ned rapporten fra prosjektet her (pdf)


Nytt "pulsbelte" kan måle blodtrykket

En nytt apparat viser lovende tegn til å kunne måle blodtrykket kontinuerlig ved både hvile og fysisk aktivitet uten å bruke blodtrykksmansjett. "Pulsbeltet" har tre ekstra elektroder, ulike sensorer, internminne, temperaturmåler og programvare som gir trådløs overføring via Bluetooth. "Pulsbeltet" er utviklet av forskere hos SINTEF Digital.

 

 


Trafikkverktøy gir flere helsekroner

Hjemmetjenesten i Horten så at arbeidsplanlegging stjal mye tid. Pasientene ønsket på sin side at færre hjelpere kom innom og at de var mer presise. Planleggingsverktøyet SPIDER gir nå bedre resultater for begge parter. Kommunen har allerede sett klare gevinster rundt kvalitet, og forventer også økonomisk gevinst om de lykkes med innovasjonsprosessen som pågår nå. Les mer i Gemini 29. november 2016.

Gå til SINTEF