Til hovedinnhold

SAMSPILL – Samhandling ved bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i demensomsorgen

SAMSPILL – Samhandling ved bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i demensomsorgen

Publisert 24. februar 2016

Prosjektet ønsker å utvikle kunnskap og erfaring om hvordan bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS, døralarm, fall-alarm, påminnere, osv.) kan integreres som en del av kommunenes operative pleie- og omsorgstjenester. Prosjektet skal også utvikle modeller for samhandling mellom offentlige, private og frivillige tjenesteytere.

Økt trygghet med GPS. Foto: Kristiansand kommune
Økt trygghet med GPS. Foto: Kristiansand kommune

SAMSPILL skal bidra til at personer med demens og deres pårørende kan opprettholde en aktiv hverdag og delta i samfunnet.

SAMSPILL er et samarbeidsprosjekt mellom Helseetaten i Oslo kommune (prosjekteier), Drammen kommune, Kristiansand kommune, Skien kommune, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og SINTEF (prosjektleder). SAMSPILL er et regionalt offentlig innovasjonsprosjekt, finansiert av de regionale forskingsfondene Hovedstaden, Oslofjordfondet og Agder.

SAMSPILL bygger på erfaringer fra pågående offentlig utviklingsprosjekter som Trygge spor, Trygghetspakken og Nasjonalt program for velferdsteknologi. Gjennom disse prosjektene er det gjort positive erfaringer med bruk av velferdsteknologi, men det er fortsatt behov for ytterligere kunnskap om hvordan bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi effektivt kan tas i bruk og integreres som en del av det ordinære tjenestetilbudet som kommunen kan tilby sine innbyggere.

Det er aktiviteten i de ulike kommunene som danner grunnlaget for SAMSPILL. Hver kommune prioriterer sine mål for egne piloter og aktiviteter og har oppnådd følgende resultater.

  • I Oslo kommune har 15 bydeler tatt i bruk lokaliseringsteknologi og kommunen tilbyr dette som Trygghetspakke 3 til personer med demens eller kognitiv svikt. Foreløpig har rundt 70 hjemmeboende brukere benyttet lokaliseringsteknologi.
  • I Drammen kommune har over 60 personer med demens eller kognitiv svikt benyttet lokaliseringsteknologi for å opprettholde sine daglige aktiviteter på en trygg måte. Drammen har videre prøvd ut hvordan velferdsteknologiske løsninger og hjelpemidler kan bidra til at personer med demens kan bo lenger hjemme.
  • I Skien kommune har over 60 hjemmeboende brukere benyttet enten mobil trygghetsalarm eller lokaliseringsteknologi for økt trygghet og frihet. Målgruppen for bruk av lokaliseringsteknologi er personer med demens. Videre har Skien kommune testet ulike løsninger for varsling av fall eller situasjoner med fallrisiko for hjemmeboende brukere i bokollektiv og omsorgsboliger tilknyttet døgnbemannet tjeneste.
  • Kristiansand kommune har pilotert bruk av lokaliseringsteknologi for over 20 personer med demens som enten bor i egen bolig eller på sykehjem. Videre har Kristiansand kommune testet bruk av medisindispenser for brukere på sykehjem.

SAMSPILL understøtter eksisterende og planlagte piloter og aktiviteter i kommunene innenfor varsling og lokalisering. Felles erfaringer fra alle utprøvingene er at bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i pleie- og omsorgssektoren gir brukere økt frihet, trygghet og mestring i hverdagen, pårørende opplever økt trygghet og avlastning og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten erfarer økt trygghet og færre konfliktsituasjoner med brukere som ønsker å gå ut alene.

Erfaring og kunnskap fra de ulike pilotene er bragt inn i SAMSPILL, og gir grunnlag for utvikling av nye tjenester og samhandlingsmodeller.

SINTEF er prosjektleder og FoU-partner, og jobber tett med kommunene for å etablere praksisnær, forskningsbasert kunnskap på området. I tillegg er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) i Vestfold en viktig kompetansepartner. Kommunene har ansvar for gjennomføring av aktiviteter i egen kommune. SINTEF har ansvar for å bistå kommunene i forbindelse med gjennomføring av aktiviteter og piloter og å bidra til resultatspredning og rapportering til de regionale forskningsfondene som finansierer SAMSPILL.

Rapporter

Publikasjoner

Les mer

Seniorforsker

Prosjektvarighet

2014 - 2016