Til hovedinnhold

Verdikjeder

Verdikjeder

Tilbake til Ekspertise
De neste tiårene vil innføring av storskala CO2-håndtering kunne være et nødvendig bidrag for å redusere global menneskeskapt oppvarming. Vi analyserer hele verdikjeden for CO2 fra fangst, via transport og til lagring, og hva som skal til for å realisere nødvendig infrastruktur. CO2-fangst, -transport og -lagring regnes i dag for å være en av de viktigste tiltakene egnet for å redusere menneskeskapte utslipp av CO2. Mye grunnleggende forskning er gjort på enkelte nødvendige elementer for å få til CO2-håndtering, som for eksempel utvikling og forbedring av fangstteknologier eller utforskning av mulige lagringsfelt for CO2. Det finnes imidlertid betydelig mindre antall studier som ser på verdikjeden for CO2 som et helhetlig system.

Vi jobber med utvikling av metodikk og verktøy for analyse av CO2-verdikjeder. Vi ønsker å evaluere alternative verdikjeder med hensyn til ulike kriterier på en gjennomsiktig, konsistent og reproduserbar måte.

En slik metodikk vil bidra til å bedre forståelsen av vekselvirkninger og avhengigheter langs hele verdikjeden og mellom verdikjede og miljø. Metodikken vil kunne hjelpe industrielle aktører og myndigheter til å ta viktige og riktige beslutninger som er nødvendige for realisering av bærekraftig CO2-håndtering.

Vi fokuserer nå i hovedsak på teknoøkonomisk analyse og livssyklusanalyse av CO2-verdikjeder. Vi utvikler egne analyseprogram, som også innebærer utvikling av modeller for alle typer elementer i verdikjedene, som fangst, transport og lagring.

Verdikjeden og dens elementer evalueres etter både økonomiske kriterier og hvordan klima og miljø påvirkes. Eksempler på størrelser som kvantifiseres og vurderes er kontantstrøm, nåverdi, bidrag til global oppvarming og unngåtte CO2-utslipp. Vi jobber også med utvikling av scenaria og kasusstudier for CO2-håndtering.

Metodikken vi utvikler kan overføres til andre typer verdikjeder innenfor energisektoren. Mange hensyn må veies opp mot hverandre når ulike alternativer for CO2-håndtering evalueres.