Til hovedinnhold

Trond Halvorsen

Forsker

Trond Halvorsen

Forsker

Trond Halvorsen
Telefon: 996 25 337
Mobil: 996 25 337
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Face-saving or fair-minded: What motivates moral behavior?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1385035

We study the relative importance of intrinsic moral motivation and extrinsic social motivation in explaining moral behavior. The key feature of our experiment is that we introduce a dictator game design that manipulates these two sources of motivation. In one set of treatments, we manipulate the mor...

Forfattere Cappelen Alexander Wright Halvorsen Trond Sørensen Erik Øiolf Tungodden Bertil
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Samlokaliseringseffekter - hva sier litteraturen?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459701

Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. Studien har organisert funnene i to brede hovedkategorier; effekter knyttet ti...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Gevinstanalyse av IMATIS i Bærum kommune. Økonomisk analyse av konsekvenser av bruk på Dønski bo og behandlingssenter

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27754

Siden midten av 2013 har det vært gjennomført en utprøving av samhandlingsteknologien IMATIS Visi ved fire tjenestesteder i Bærum kommune. Det er tidligere dokumentert en rekke kvalitative og kvantitative effekter ved løsningen. Den økonomiske analysen har tatt utgangspunkt i disse funnene og er i t...

Publikasjon

Gevinstanalyse av IMATIS i Bærum kommune. Økonomisk analyse av konsekvenser av bruk på Dønski bo og behandlingssenter

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1366278

Siden midten av 2013 har det vært gjennomført en utprøving av samhandlingsteknologien IMATIS Visi ved fire tjenestesteder i Bærum kommune. Det er tidligere dokumentert en rekke kvalitative og kvantitative effekter ved løsningen. Den økonomiske analysen har tatt utgangspunkt i disse funnene og er i t...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Samlokaliseringseffekter - hva sier litteraturen?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27652

Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. Studien har organisert funnene i to brede hovedkategorier; effekter knyttet ti...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Evaluering av velferdsteknologi - Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1336348

Rapporten presenterer et rammeverk som strukturerer arbeidet med kartlegging, måling og verdsetting av ulike effekter, på en måte som ivaretar et helhetlig perspektiv i evaluering av økonomiske og andre samfunnsmessige effekter av velfersteknologi. Vi foreslår å benytte en konsekvensmodell som gir e...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Samfunnsøkonomisk optimale investeringer i robust drikkevannsinfrastruktur

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27236

Denne rapporten diskuterer en matematisk modell for optimale investeringer og reinvesteringer i drikkevannsinfrastruktur ut fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Modellen tar hensyn til usikkerhet om svikt i rørledningsnettverket og inkluderer kostnader for tredjepart knyttet til manglende drikkevannsle...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Verdien av en robust vannforsyning - Hvordan verdsette konsekvenser av brudd i drikkevannsforsyningen?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27279

Utgangspunktet for denne rapporten var å kartlegge hvordan man bør gå frem for å vurdere verdien av tiltak som øker robustheten i vannforsyningen. Vi har gjennomgått norsk og internasjonal litteratur, samt den empiriske rapporteringen som gjøres i Norge. Hovedfunnet er at det er gjennomført få s...

År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner