Til hovedinnhold

Ekspertise

Filtrer på
363 treff

Aerodynamisk analyse av vindturbiner og -parker

Utviklingen driver vindturbiner mot stadig større rotorer, og med det økende fokus på offshoreinstallasjoner så trengs nøyaktige analyser av vindlaster under vekslende vindforhold. Vindparker inneholder ofte et betydelig antall turbiner, og interaksjonen mellom turbinene må være kjent for å kunne optimere vindparken med hensyn til kraftproduksjon og lave vedlikeholdskostnader. Slik optimering er også betinget av tilpassede reguleringssystemer for å operere vindparken.

Les mer om ekspertisen

Akustikk

Akustikk omfatter lyd- og vibrasjonsforhold i bygninger og konstruksjoner. Vår kjernekompetanse er lydisolering mellom rom og enheter, lydregulering og romakustikk, vibrasjoner og støy fra tekniske installasjoner og vibrasjoner i konstruksjoner.

Seniorforsker
930 04 187
Les mer om ekspertisen

AMS smarte målere

Vannkraft har gjort Norge mer elektrifisert enn noe annet land. Både industrien og husholdningene har hatt god tilgang til elektrisk energi. I Norge er det vanlig å benytte elektrisk energi til oppvarming og elektrisitetsforbruket per innbygger i Norge er blant det høyeste i verden.

Les mer om ekspertisen

Anmelding av kraft

I et liberalisert kraftmarked, som det nordiske, fastsettes kraftpris og produksjonsnivåer gjennom en markedsklarering basert på kraftprodusenters, kraftleverandørers og store kraftforbrukeres anmelding av tilbuds- og etterspørselsbud. For kraftprodusenten forutsetter god anmelding en grundig samlet analyse av eget produksjonssystem, inngåtte markedsforpliktelser og prognoser for kraftsystemet framover.

Les mer om ekspertisen

Arbeidsforskning

Arbeid er grunnlaget for produksjon og verdiskaping i alle samfunn og er en grunnleggende arena for menneskelig utfoldelse. De aller fleste har et grunnleggende ønske om å arbeide. En vesentlig del av vår identitet er knyttet til yrkesrollen, det handler om å bli verdsatt, å bruke evner og kunnskaper og om sosial tilhørighet.

Seniorforsker
930 32 513
Les mer om ekspertisen

Autonome transportsystemer

Selvstyrende kjøretøy vil gjøre det både enklere, sikrere, mer effektivt og mer miljøvennlig å transportere personer og gods i fremtidens transportsystem. Selvstyrende kjøretøy krever mindre areal, noe som er spesielt viktig i byer. Trafikken kan pakkes tettere gjennom at avstanden mellom kjøretøy kan reduseres, noe som gir økt kapasitet i vegnettet. Trafikken blir sikrere fordi man unngår ulykker som skyldes menneskelige feil.

Forskningsleder
907 52 968
Les mer om ekspertisen

Barrierestyring

Med barriere forstår vi planlagte tiltak for å gjenvinne kontroll, hindre at definerte fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg, eller begrense konsekvenser. Barrierestyring er de aktiviteter som må gjennomføres for å etablere og opprettholde barrierene slik at de til enhver tid kan oppfylle sin tiltenkte funksjon.

Seniorrådgiver
930 18 395
Les mer om ekspertisen

Batterier

SINTEF utfører forskning gjennom hele verdikjeden for batterier, fra utvikling av nye materialer for eksisterende batterier og nye batterisystemer til evaluering av ytelse og levetid på kommersielle batterier og batterisystemer for ulike bruksområder. Andre elektrokjemiske energilagringssystemer som superkondensatorer og redoksbatterier er også aktuelle forskningsområder.

Les mer om ekspertisen

Beslutningsstøtte for energi- og miljøforvaltningen

Forvaltning av vann- og energiressurser utøves av offentlig myndighet på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. I spesielle saker kan det kreves utredninger utover hva som vanligvis behøves i de mer regulære forvaltningssaker. Det kan da være behov for bistand fra eksperter som har spesiell kompetanse på en bestemt metodikk eller problemstilling, eller erfaring fra det aktuelle vassdraget.

Les mer om ekspertisen

Bildeanalyse

Hensikten med bildeanalyse er å trekke ut meningsfull informasjon fra bilder; hovedsakelig fra digitale bilder med digitale bildebehandlingsteknikker. Bildeanalyse favner alt fra enkle oppgaver som å lese strekkoder til avanserte oppgaver som å identifisere objekter eller personer i bilder. Ofte bruker vi også kunnskapen om bildesensor og fysikken i avbildningen til å oppnå det best mulige resultat.

Forskningsleder
+47 920 86 326
Les mer om ekspertisen

Biodrivstoff

Biomasse er den eneste fornybare karbonkilden og kan derfor brukes til produksjon av fornybart drivstoff og kjemikalier. Biodrivstoff anses som et lovende alternativ til dagens fossile drivstoff, ettersom det har potensial til å erstatte de fossile drivstoffene innenfor den eksisterende infrastrukturen for energiforsyning. Til sammenligning er intermitterende fornybare kilder som vind- og solenergi langt mer utfordrende når det gjelder måten energien distribueres og forbrukes på, særlig innenfor tungtransportsektoren.

Les mer om ekspertisen

Biofarmasøytika, medisinsk teknologi og nanomedisin

Oppdagelse, karakterisering og produksjon av biofarmasøytika har vært et viktig forskningsområde for SINTEF i mer enn 25 år. Hovedfokus har vært utvikling av effektive mikrobielle produksjonsprosesser. Vi har utviklet en rekke metoder, teknikker, analyser og laboratorier for å støtte denne aktiviteten. Medisinsk teknologi og nanomedisin er raskt voksende fagområder internasjonalt og i SINTEF. Vårt fokus er utvikling og bruk av nanopartikler for styrt medisinering, utvikling av biosensorer og nye løsninger for terapi og diagnose.

Forskningsleder
982 43 914
Les mer om ekspertisen

Borehullsstabilitet og partikkelproduksjon

Borehullsstabilitet og partikkelproduksjon er viktig å kunne predikere, slik at man da kan bore, kompletere og produsere en brønn mest effektivt. Bergmekanikkfaget hjelper en til å minimisere uproduktiv tid mens boring foregår, ved å velge en sikker slamvekt. I tillegg, hjelper den kunnskapen å velge optimal brønnsti og kompletering for å unngå eller kunne håndtere partikkelproduksjon i løpet av brønnens levetid.

Sjefforsker
928 15 142
Les mer om ekspertisen

Brennstoffkarakterisering og utslipp

Karakterisering av brenselet er det første og viktigste trinnet i evalueringen av hvor egnet biomasse og avfall er for en termisk konverteringsprosess. Detaljert og nøyaktig karakterisering er særlig viktig for riktig bruk av inhomogen biomasse og biomasse og avfall av lav kvalitet, for å hindre driftsrelaterte problemer, optimalisere konverteringsprosessene og utforme konverteringssystemer.

Les mer om ekspertisen

Brenselceller

SINTEF tilbyr helhetlig kompetanse innen utvikling og karakterisering av materialer og komponenter til brenselcelle-teknologi. Brenselceller representerer en av de mest effektive teknologier for å konvertere kjemisk energi til elektrisitet. Vi utvikler PEM-, SOFC- og PCFC-type brenselceller både til stasjonær anvendelse og til transportsektoren, og vi har et stort nettverk av internasjonale partnere, noe som gjør det mulig for oss å være i fronten av teknologiutviklingen.

Senior prosjektleder
+47 943 56 595
Les mer om ekspertisen

Bryterteknologi og kortslutningstesting

Eksperimentell testing er essensielt ved utvikling av ny bryterteknologi, i tillegg til teoretiske evalueringer. SINTEF har tilgang til NTNUs mellomspenningslaboratorium for strømbrytningstester, direkte forsynt fra nettet. Vi supplementerer vår eksperimentelle forskning med simuleringsverktøy innen fluiddynamikk, elektrostatisk feltteori, "black box"-lysbuemodellering og kretsanalyse.

Les mer om ekspertisen

Bygningsfysikk

Virksomheten innen Bygningsfysikk omfatter fukt- og varmetransport, trykkforhold og luft- og regntetthet i materialer og konstruksjoner samt energibruk i bygninger. Vår kjernekompetanse er anvendt bygningsfysikk ved at vi omsetter ny kunnskap og forskningsresultater til løsninger for byggenæringen.

Forskningsleder
454 28 981
Les mer om ekspertisen

CCS Verdikjeder

CCS-kjeder er case- og scenarioavhengige, og for hver case er det også nødvendig med individuell design for å oppnå en optimal løsning. Hovedmålet er å utvikle en konsekvent og transparent metode, samt simuleringsverktøy for integrert teknisk-økonomisk og miljørelatert evaluering av CCS-kjeder. Vi ønsker å legge til rette for at man kan velge blant de mest lovende alternativene for CO2-kjeder, samt redusere usikkerheten ved å forbedre kunnskapen og utvikle tilfredsstillende løsninger for risikohåndtering i CCS.

Les mer om ekspertisen

CFD - Computational Fluid Dynamics

CFD-gruppen hos SINTEF Energi har over 30 års erfaring i å utføre numeriske modeller for kjemisk reaktive prosesser i laminære og turbulente strømninger som består av énfase (forbrenning av gassholdig brennstoff) eller flerfase (forbrenning av fast brennstoff) konfigurasjoner. Avhengig av kundens spesifikke krav og tidsrammer kan vi utføre numeriske simuleringer med en lang rekke nøyaktigheter, geometrisk kompleksitet og datakostnader.

Seniorforsker
905 52 134
Les mer om ekspertisen

CO2 fangst med faste sorbenter ved høy temperatur

SINTEF har kompetanse på utvelgelse/syntese og granulering av sorbenter, eksperimentell evaluering, modellering av relevante prosesser samt testing av materialene i pilot-reaktorer. Faste pulver kan benyttes som sorbenter i prosesser for separasjon av CO2 ved høye temperaturer (>400°C). Slike prosesser benytter enten karbonat-dannende oksider (carbonate-looping og calcium looping  - CaL) eller oksider der labilt oksygen kan benyttes til forbrenning (chemical looping combustion - CLC).

Forskningsleder
906 22 647
Les mer om ekspertisen

CO2 som arbeidsmedium for kulde-, klima-, varmepumpesystemer og kraftproduksjonsprosesser

CO2 har fått en renessanse som kuldemedium som følge av behovet for å erstatte sterkt miljøbelastende kjemisk fremstilte kuldemedier. Så langt har CO2 anlegg blitt kommersialisert hovedsakelig innen bruksområdene tappevannsvarmepumper (varmepumpe for oppvarming av forbruksvann), kuldeanlegg for supermarkeder og for mindre anlegg innen kommersiell kjøling. SINTEF-NTNU initierte denne utviklingen på slutten av 1980-tallet. Over 4 millioner anlegg er til nå installert, tilsvarende en omsetning på over 200 milliarder NOK.

Les mer om ekspertisen

CO2-injeksjon

CO2-håndtering er ett av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. CO2 kan lagres i formasjoner langt under bakken eller havbunnen. Vi forsker på hvordan CO2 kan pumpes ned gjennom brønner og injiseres inn i disse formasjonene på en sikker, pålitelig og effektiv måte.

Forskningsleder
988 37 513
Les mer om ekspertisen

CO2-lagring

Dyp underjordisk lagring av CO2 er den eneste utprøvde metode for å fjerne store mengder CO2 sikkert og permanent, slik at en kan redusere global oppvarming. SINTEF var blant de første som foreslo ideen om dedikert underjordisk lagring av CO2 og fortsetter å forske på lagringskapasitet, langtidsoppførsel av lagret CO2, overvåkning, sikkerhet og bruk av CO2 for økt oljeutvinning (EOR).

Seniorforsker
986 63 579
Les mer om ekspertisen

CO2-transport

CO2-håndtering er et av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. Siden CO2 vanligvis ikke vil fanges og lagres på samme sted, vil vi i nær framtid måtte transportere store mengder CO2, hovedsakelig med rør eller skip. Vår forskning gir svar på hvordan CO2-transporten kan gjøres på en trygg og økonomisk måte.

Les mer om ekspertisen

Dataanalyse

Dataanalyse er en prosess for innsamling, modellering og transformasjon av data med det mål å trekke ut informasjon fra data; inkludert beslutningsstøtte. Dataanalyse består av et stort antall teknikker, en verktøykasse for å trekke ut informasjon. Ofte legger vi inn forhåndskunnskap om det spesifikke problemområdet vi jobber innenfor.

Forskningsleder
+47 920 86 326
Les mer om ekspertisen

Distribusjon i kraftsystemet

Kraftsystemet er i endring, og vil utsettes for gjennomgripende forandringer i tiårene som kommer. Nye produksjonskilder og nye forbruksmønster vil føre til at kraftflyten blir mer kompleks og dynamisk, samtidig som elektrifiseringen av samfunnet medfører høye krav til leveringskvalitet. Endringene vil være spesielt store i distribusjonsnettet, hvor strømmen bringes ut til forbruker. SINTEF utfører forskning i samarbeid med produsenter, nettselskaper og sluttbrukere for å bidra til samfunnsøkonomisk utvikling av et robust, miljøvennlig kraftsystem.

Les mer om ekspertisen

Ekstreme arbeidsmiljø

Aktivitetene i Nord-områdene øker, og det er behov for mer kunnskap om arbeid og helse og smarte beskyttende løsninger for personer som arbeider under ekstreme klimaforhold. SINTEF har kompetanse på hvordan kroppen fungerer under arbeid og hvile, og ved eksponering til ulike omgivelses-forhold (kulde, varme og termo-nøytrale omgivelser).

Les mer om ekspertisen

El-bil / mobilt lager

Fremtidens transport er elektrisk. Den kan komme fra ren elektrisk drift fra batterier, eller via omforming av hydrogen i en brenselcelle. Også hybride løsninger er en mulighet. Transport kan omfatte vanlige personbil, tunglast, skip og jernbane. Batteriet i bilene kan også brukes som mobil lager som kobles til det elektriske nett, f.eks hvis bilen står hjemme eller på parkeringsplass. Dette kan hjelpe med å redusere negative effekter i nettet forårsaket av f.eks. (hurtig)lading av biler. Nye tariffer både for uttak av energi og leveranse må kunne håndtere fremtidens smarte nett med elbil, sol, vind og avanserte elektriske utstyr (kunde, marked, nett).

Les mer om ekspertisen

Elektrolyse

SINTEF tilbyr helhetlig kompetanse innen utvikling og karakterisering av materialer og komponenter til elektrolyse-teknologi. Elektrolyse brukes for å lage hydrogen fra elektrisitet. Elektrolysører for småskala hydrogenproduksjon er ideelle for konvertering av elektrisitet produsert fra fornybar energi til hydrogen for energilagring.

Les mer om ekspertisen

Energimarkeder

Kraftsystemer og kraftmarkeder på kontinentet er i rask utvikling. Nordiske markedsaktører og systemoperatører står ovenfor viktige investeringsbeslutninger i forbindelse med muligheter for økt fleksibilitet i produksjonssystemet (effektutvidelser og pumping) og flere kabler mot Europa.

Les mer om ekspertisen

Energiutnyttelse av avfall

Energiutnyttelse av avfall er den største bidragsyter til norsk fjernvarme, men mange tekniske og ikke-tekniske utfordringer gjenstår. Vi utfører grunnleggende og anvendt forskning innenfor termisk behandling av avfall med energiproduksjon. Vi har kunnskap innenfor brensel, termiske prosesser, utslipp/miljø, drift, energi, samt tekno-økonomiske og verdikjede aspekter.

Les mer om ekspertisen

Fangsthåndtering og kvalitet

Hos SINTEF Fiskeri og havbruk har vi i mange år jobbet med fangsthåndtering, og sett på hvordan behandling av fisken påvirker kvaliteten. Vi jobber tett sammen med mellom annet rederier og utstyrsleverandører for å optimalisere ulike trinn i fangstprosessen for med omsyn til råstoffkvalitet, og som ett ledd i dette er vi også ofte med fartøy ut på felt for å evaluere utstyr og fangstprosesser både på forskningsfartøy og i kommersielt fiske.

Master of science
930 02 709
Les mer om ekspertisen

Ferrolegeringer

Produksjon av Ferrolegeringer (dvs Ferrosilisium/Silisium- og Ferromangan) er en sterk og betydningsfull landbasert industri i Norge. Det sterke samarbeidet mellom industri og fagmiljøet på SINTEF/NTNU har gitt industrien tilgang på kompetanse i verdensklasse innen termodynamikk, kinetikk, reaksjonsmekanismer og utslipp.

Senior forretningsutvikler
930 59 428
Les mer om ekspertisen

Fisketrapper

Fisketrapper bygges for at fisk skal kunne passere opp forbi vandringshindre. Slike hindre kan være naturlige eller menneskeskapt, og målet er å gi fisken tilgang til områder som er viktige for bestandsutviklingen. Det er viktig å forstå de økologiske utfordringene til de aktuelle fiskeartene, samt hvilke tekniske løsninger som er aktuelle på hver enkelt lokalitet. I regulerte vassdrag er det dessuten avgjørende med kunnskap om kraftverkdriften, og hvilke utfordringer fisken møter når den vandrer ned igjen forbi kraftverksinntak og dammer.

Les mer om ekspertisen

Fluidkjemi

For å øke kunnskapsnivået innen flerfasestrømning, olje-vann separasjon, økt oljeutvinning (EOR), forvitring, nedbrytning og miljøeffekter av olje, er det påkrevd å forstå forholdet mellom kjemisk sammensetning og fysiske egenskaper til oljene kjemiske sammensetningen av et fluid, og fysikalske egenskaper under ulike forhold.

Les mer om ekspertisen

Flytendegjøring av hydrogen

SINTEF Energi har gjennom de siste 10-15 år arbeidet med flytendegjøring av hydrogen og verdikjeder for hydrogen hvor flytende hydrogen inngår i hele eller deler av kjeden. Spesielt vil hydrogen i flytende form egne seg for transport over lengre strekninger. Hydrogen i flytende form er også godt egnet som transportform fram til fyllestasjoner som brukes av tranportsektoren, samt for leveranser til industrien.

Les mer om ekspertisen

Forankring, DP og operasjoner

MARINTEK har ekspertise på hydrodynamiske laster på flytende konstruksjoner, hvor forankringssystemer, dynamisk posisjonering og strøminduserte laster (VIV) er i fokus. Vi tilbyr analyser av bølgelaster og lastvirking på flytende konstruksjoner, samt modellforsøk i havbassenget og slepetanken for forankrede eller dynamisk posisjonerte plattformer og fartøy.

Forskningsleder
+47 926 59 432
Les mer om ekspertisen

Forbrenningsprosesser for CO2 fangst teknologi

Vi har mer enn 15 års erfaring med nye forbrenningsprosesser basert på bruk av ukonvensjonelt brennstoff (hydrogenrikt) og nye oksidanter som blandinger av oksygenbasert brennstoff, som er vanlig i energi- og industrielle teknologier med CO2-fangst og lagring (CCS). Vi støtter også utvikling av nye CCS-konsepter og tar dem til pilottesting, slik vi også gjør for den lovende kjemisk sirkulasjonsforbrenningsteknologien (CLC– Chemical Looping Combustion).

Les mer om ekspertisen

Forbrenningsteknologi

Forbrenning av brensler som gass, tre, bensin og kull er viktige kilder til varme, damp og kraft, både i industriprosesser og i dagliglivet (vedfyring, transport). Forbrenning er en vesentlig kilde til utslipp til atmosfæren, av stoffer som NOx, SOx, CO, CO2, sot og partikler. Forbrenningsgruppen hos SINTEF Energi har stor ekspertise innen analyse, måling, optimalisering og design av forbrenningsprosesser. Vi jobber med brukere, produsenter og myndigheter for å forbedre forbrenningsteknologien og generere nye konsepter og design. Vi motiveres av behovet for mer bærekraftig og effektiv bruk av brenselressurser med lavest mulig utslipp.

Les mer om ekspertisen

Formasjonsfysikk

Vi studerer bergartsfysiske og mekaniske egenskaper, parametere og prosesser for reservoar og toppbergart. Vi utfører tester under tilnærmet in-situ betingelser i vårt spesialiserte laboratorium. I tillegg utvikler vi skreddersydde modeller og verktøy for å beregne bergmekanisk og bergartsfysisk oppførsel.

Fungerende forskningssjef
481 11 159
Les mer om ekspertisen

Funksjonell metagenomikk og enzymteknologi

Funksjonell Metagenomikk FOU er et relativt nytt og raskt voksende fokusområde på SINTEF. Basert på en lang tradisjon innenfor Marin Bioprospektering på SINTEF og NTNU er målsettingen å få tilgang til og utvikle det metabolske potensialet av hele den mikrobielle biodiversiteten i naturlige habitat, inkludert den store majoriteten av mikroorganismer som ikke enkelt lar seg dyrke under laboratoriebetingelser.

Les mer om ekspertisen

Gassifisering

Gassifisering av biomasse kombinert med katalytisk syntese eller varme- og kraftproduksjon er identifisert som én av de mest lovende teknologiene for å nå 1,5 graders målet. I prosjektene våre bruker vi en unik infrastruktur til å undersøke gassifisering av biomasse, brenselsyntese og varme- og kraftproduksjon i samarbeid med både nasjonale og internasjonale industri- og forskningspartnere.

Forskningsleder
930 04 815
Les mer om ekspertisen

Geotermiske energisystemer - jordvarme - geotermi

Geotermiske energisystemer dekker både grunne og dype brønner. Grunne brønner, 50 – 200 m, benyttes som varmekilde eller varmesluk for varmepumpende systemer. Dype geotermiske brønner, typisk 1-10 km, kan hente opp varme med høyere temperatur. Varme med høy temperatur kan utnyttes direkte, eksempelvis i fjernvarmesystemer, eller som varmekilde for å drive en varme-til-kraft maskin.

Les mer om ekspertisen

Havbunnsfabrikk

Undervannsproduksjon, prosessering og transport av olje og gass krever pålitelig strømforsyning.Vi lukker teknologigapet knyttet til dypt vann, høyere strømkrav og større transportlengder i samarbeid med oljeselskaper og leverandører.SINTEF kan teste materialer og utstyr under kombinasjonen av høy elektrisk spenning og høyt trykk.

Les mer om ekspertisen

Havenergi

Vi har ekspertise innen anvendelse av hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk rettet mot offshore vindteknologi. Vi evner å integrere avanserte eksperimenter, metoder og teorier med programvareutvikling som skaper stor verdi for våre kunder. Offshore vind er den viktigste aktiviteten innenfor havenergi hos MARINTEK og på kort sikt er nye prosjekter knyttet til nasjonale (NFR-ENERGIX) og europeiske forskningsprogram (H2020). Ett av de er EU-prosjektet LIFES50+, som MARINTEK er prosjektleder for.

Les mer om ekspertisen

High throughput screening

High throughput screening laboratoriet ved SINTEF er et av Norges best utstyrte laboratorier for high throughput screening (HTS), in-vitro assays og kultiveringer i mikrobrønnplateformat. Spesialiserte væskebehandlingsroboter benyttes for å automatisere arbeidet og mange tusen prøver prosesseres regelmessig per dag i HTS-laboratoriet.

Forskningsleder
915 44 429
Les mer om ekspertisen

Hydrogenrensing ved adsorpsjonsprosesser

Hydrogen er en viktig reaktant i industrielle prosesser og også som energibærer. State-of-the-art teknologi for hydrogenrensing er en prosess basert på trykk-sving adsorpsjon (PSA). SINTEF har kompetanse på å produsere, karakterisere og teste porøse materialer som kan brukes i PSA prosessen. Vi kan også demonstrere forskjellige PSA-konfigurasjoner i en fire-kolonnes reaktorenhet og optimalisere PSA syklusen for å oppnå maksimal profitt.

Les mer om ekspertisen

Hydrogenteknologi og energilagring

Hydrogen vil bli et viktig supplement til elektrisitet som energibærer i framtidens bærekraftige energisystem. I tillegg til å bli et drivstoff i transportsektoren vil hydrogen bidra til økt utnyttelse av fornybare energikilder. Behovet for energilagring vil øke dramatisk, og her vil hydrogen være det foretrukne alternativet for store energimengder og lagring over lengre perioder.

Les mer om ekspertisen

Hydrologi og tilsigsmodellering

Vannkraft spiller en viktig rolle i fornybar energi, både ved selv å være fornybar, og ved å muliggjøre regulering når vind- og solkraft varierer med været. Norge er selvforsynt med elektrisk kraft, og har store magasinreserver som kan brukes aktivt på kort sikt uten å ødelegge langtidslagringen. Norge kan derfor bli en stor leverandør av balansetjenester til et nordeuropeisk kraftnett med stigende innslag av vind- og solkraft. Dette har konsekvenser både for de elvene som berøres, og for de analysene som ligger bak disponering av vannressursene.

Les mer om ekspertisen

Hydrotermisk flytendegjøring - HTL

HTL er en konverteringsprosess som finner sted i flytende fase ved bruk av vann som reaktivt medium. I løpet av prosessen brytes råstoffet ned til faststoff, en flytende fase som består av både en vandig og en oljelignende fraksjon, og en liten mengde gass. HTL er ideelt for behandling av våt biomasse, fordi man kan oppnå store energibesparelser ved å unngå tørketrinnet som er nødvendig i konvensjonelle termiske prosesser. Energien som brukes til å varme opp råstoffet i HTL, kan dessuten gjenvinnes effektivt fra produktstrømmene. Dette gir høy energieffektivitet for HTL-trinnet som omdanner råstoff til biologisk råolje.

Les mer om ekspertisen

Ikke-fuktende overflater

Kondensasjon av CO2 i varmevekslere og separatorer oppstår i prosesser for CO2-rik gassfase-strøm skal flytendegjøres, for eksempel for å øke renheten i gassen for å oppfylle transportspesifikasjoner. Gjennom multiskalamodellering og eksperimentell aktivitet jobber vi med å kombinere nanoteknologi med CCS-prosessteknologi for effektivisering av CO2-kondensering.

Les mer om ekspertisen

Industriell akustikk

Lydbølger kan ofte brukes til å måle og påvirke fysiske systemer og prosesser. Vår ekspertise innenfor transdusere som sender og mottar bølger, samt vår kunnskap om interaksjonen mellom lydbølger og slike systemer og prosesser er derfor viktig. Ultralyd brukes også i økende grad for ikke-destruktiv testing av materialer og systemer.

Seniorforsker
482 88 362
Les mer om ekspertisen

Industriell Bioteknologi - Effektive stammer og prosesser

Industriell bioteknologi er et viktig forskningsområde for SINTEF Materialer og Kjemi. Industriell bioteknolog baseres på bruk av enzymer og mikroorganismer for å produsere produkter som faramasøytika, finkjemikalier, biopolymere, mat og fôr ingredienser og bioenergi. Avdeling for Bioteknologi og Nanomedisin har mer enn 25 års erfaring i utvikling av mikrobielle produksjonsprosesser.

Forskningsleder
915 44 429
Les mer om ekspertisen

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er å sørge for at informasjon er tilgjengelig for de som er autorisert til å se den (konfidensialitet), at informasjonen er korrekt (integritet) og at IT-systemer og informasjonen i dem er tilgjengelige og brukbare når de behøves (tilgjengelighet). Det handler om å bringe korrekt informasjon til de rette menneskene til rett tid.

Seniorforsker/dr.gradsstipendiat
411 08 148
Les mer om ekspertisen

Inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv mellom myndighetene og partene i arbeidslivet har som mål å redusere sykefraværet, øke den reelle pensjonsalderen og tilrettelegge arbeidslivet bedre for personer med redusert funksjonsevne. SINTEF ønsker å bidra til et inkluderende arbeidsliv gjennom vår brede kompetanse og kunnskap om sykefravær, tilpassing av arbeidsplasser og utvikling av hjelpemidler.

Les mer om ekspertisen

Inkluderende Digitalisering

Vi forsker på verktøy, metoder og teknologier som fremmer deltakelse og samhandling i digitaliseringsprosesser.Vi har lang og bred erfaring med utvikling og evaluering av velferdsteknologi og IKT-baserte velferdstjenester, elektroniske helsesystemer og tjenester, teknologier for krisehåndtering, museumssystemer og systemer for å fremme beskyttelse av kulturarv, og fra oljeindustrien.

Les mer om ekspertisen

Innovasjon i helsesektoren

Helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer, med økte behov og forventninger, høyere krav til innhold og kvalitet og knapphet på helse- og omsorgspersonell. Dette vil kreve en mer fornuftig og effektiv bruk av ressursene, nye teknologiske løsninger og høy kvalitet på tjenestene. Innovasjon vil være en viktig del av samfunnets håndtering av disse utfordringene.

Forskningsleder
930 08 878
Les mer om ekspertisen

Interaksjon DSO/TSO/kunde

Dagens begrensede interaksjon mellom nettselskap og systemoperatør (TSO – Transmission System Operator) bør styrkes, bl.a. for å håndtere mer varierende distribuert produksjon (DG) og behov for balansetjenester. I nett med økende andel distribuert produksjon, er det behov for mer aktiv overvåking og kontroll. Det er behov for å definere rollen til DSO (DSO – Distribution System Operator) og systemansvar som det vil innebære. For å sikre et stabilt kraftsystem, er det behov for effekt informasjonsutveksling og koordinert flaskehalshåndtering på grensesnittet DSO/TSO.

Les mer om ekspertisen

Kabelteknologi

En moderne høyspenningskabel er et høyteknologisk produkt hvor både material-, konstruksjons- og produksjonsteknikk er med på å frembringe et produkt med god pålitelighet og lang levetid. SINTEF utfører forskning og avanserte tester for materialprodusenter, kabelprodusenter, utstyrsprodusenter, kabelleverandører og brukere hvor kunnskap om materialer og systemer er med på å forbedre og videreutvikle eksisterende teknologi.

Les mer om ekspertisen

Karakterisering og modellering av avanserte materialer

Vår evne til å utvikle nye eller forbedrede materialer og prosesser er i stor grad avhengig av tilgjengelighet av god eksperimentell og numerisk infrastruktur. Moderne laboratorier og numeriske modeller er nødvendig for å kunne beskrive og forstå relasjonen mellom sammensetning og struktur av materialer og materialets egenskaper, og hvordan denne relasjonen påvirkes av prosesseringsparametre. Verktøyene blir også ofte brukt til å forstå hvorfor materialer degraderer eller svikter etter å ha blitt tatt i bruk.

Forskningsleder
982 30 427
Les mer om ekspertisen

Katalyse

85-90 % av all kjemikalieproduksjon er basert på en eller annen form av katalysator. SINTEF har lang erfaring innenfor både heterogen og homogen katalyse. I våre prosjekter har vi som mål å forstå både effekten av katalysatoren og samspillet mellom katalysator og resten av prosessen. Vi jobber tett med akademia og nasjonal og internasjonal industri.

Forskningsdirektør
930 59 166
Les mer om ekspertisen

Kollektivtransport

Befolkningsveksten i byområder gjør det nødvendig å legge til rette for at flere reiser med miljø- og klimavennlige transportformer som kollektiv-, gang- eller sykkeltrafikk. Nasjonal transportplan 2014-2023 sier at all vekst i persontrafikk i storbyområdene skal tas med disse transportformene.

Forskningsleder
907 52 968
Les mer om ekspertisen

Kommunikasjon

Kommunikasjon er prosessen med å overføre informasjon fra et punkt til et annet. Et kommunikasjonssystem består i all hovedsak av en sender og en mottaker som er koblet sammen via et fysisk medium kalt en kanal. SINTEF IKT utfører forskning med fokus på utvikling av systemer som sørger for rask, pålitelig og energieffektiv datakommunikasjon ved hjelp av elektromagnetiske signaler via alle typer kanaler. Ofte utvikler vi prototyper på maskinvare for å teste og verifisere forskningskonseptene våre.

Forskningssjef
932 10 246
Les mer om ekspertisen

Kommunikasjonsakustikk

Lydsignaler som tale og musikk bærer viktig og ønsket informasjon i dagliglivet. Kommunikasjonsakustikk handler om transmisjon, mottak, og prosessering av slik lyd. I tillegg til en grundig forståelse av lydutbredelse, elektronikk og signalbehandling, er det essensielt innenfor kommunikasjonsakustikk å forstå hvordan vi mennesker oppfatter lyd.

Les mer om ekspertisen

Kraftelektronikk for bruksområder på store havdyp

Oljeutvinning på havbunnen krever komplekse elektriske kraftsystemer for dypvannsdrift. I dag er det behov for lokale strømforsyningssystemer rundt brønnhoder, til for eksempel å drive gasskompressorer, oljepumper, separatorer og annet utstyr. På et senere stadium forventer man å utvikle energiforsyningssystemer som inkluderer kraftoverføring over lange avstander, og der høyspent likestrøm (HVDC) vil være en mulig løsning. Alt dette vil kreve lokale, store kraftelektronikkbaserte omformere for pålitelig drift på dybder ned til 3000 meter og kanskje mer.

Seniorforsker
930 03 738
Les mer om ekspertisen

Kraftledninger

Kraftledninger danner ryggraden i transmisjon av elektrisk energi i Norge, og utenfor byene er de også ryggraden i distribusjon av elektrisk energi frem til sluttbrukere. Overføring av elektrisk energi langs kraftledninger ved høye spenninger er effektivt og pålitelig med små tap. Den primære funksjonen til en kraftledning er å overføre driftsstrøm og dimensjonerende kortslutningsstrømmer uten overoppheting eller for høye tap, og holde driftsspenning og dimensjonerende spenninger uten kortslutninger og oversalg til jord.

Les mer om ekspertisen

Kuldesystemer for prosessering av mat

Verdens befolknings- og velstandsvekst tilsier at vi må produsere 70 prosent mer mat på kloden innen 2050, samtidig som vi må redusere klimagassutslipp dramatisk. I dette bildet er det viktig å ta vare på og utnytte all mat som blir produsert. En av de sentrale element er å få kontroll på temperaturen umiddelbart etter høsting/fangst, gjennom prosesseringen og helt frem til sluttbruker. SINTEF Fiskeri og havbruk arbeider med å analysere, simulere, måle og forbedre kuldesystemer for å øke verdiskapning, øke produktkvaliteten, redusere den negative klimapåvirkningen og for å gi våre kunder bedre lønnsomhet.

Les mer om ekspertisen

Lean

Vi har lang erfaring i linjeledelse og ledelse av Leanprosesser. Vår styrke er at vi tilpasser Lean-arbeid i bedrifter til den nåværende situasjonen og graden av modenhet med Lean, uavhengig av bransje.

Les mer om ekspertisen

LNG flytendegjort naturgass

SINTEF Energi har sammen med NTNU gjennom flere tiår vært med på å utvikle komponenter og systemer for flytende naturgass. LNG er i dag i utstrakt bruk som transportform for naturgass over lengre strekninger. Naturgassen benyttes ofte til kraftproduksjon, som erstatning for fossile drivstoff med høyere karboninnhold, eksempelvis kull, som forbruksgass i husholdninger og som drivstoff, spesielt for skip og tyngre kjøretøy.

Les mer om ekspertisen

Logistikk – offshore, havbruk og fiske

Vi har lang erfaring i å utvikle modeller for analyse og beslutning for driftsoptimalisering av sjøbasert transport i et helhetlig verdikjedeperspektiv. Dette gjelder utvikling av rasjonelle logistikk-kjeder for oppdrettsnæring og fiskeri, knyttet både til drift av anlegg og foredling av fisk. Videre har vi lang erfaring fra optimal utnyttelse LNG globalt, via dimensjonering og bruk av tankflåten.

Forskningsleder
909 61 934
Les mer om ekspertisen

Marin IKT

SINTEF har i nært samarbeid med industrien utviklet løsninger for simulering, overvåking og beslutningsstøtte for marin industri. Våre løsninger benyttes innen mange typer marine operasjoner, slik som fiskeri, havbruk, offshore operasjoner, ankerhåndtering og seismikk.

Forskningsleder
997 05 393
Les mer om ekspertisen

Maritime energisystemer

Maritime energisystemer har spisskompetanse innen motorutvikling, forbrennings-, avgass- og renseteknologi, samt VOC og feltmålinger. Vi utvikler energieffektive løsninger for energiproduksjon og energibruk på skip. Dette omfatter nye teknologier for energiproduksjon, systemsimulering og modellering, studier av driftsprofil og bruk av alternative drivstoff.

Forskningsleder
+47 920 86 128
Les mer om ekspertisen

Maritime transportsystemer

Maritime transportsystemer har en etterspurt tverrfaglig kompetanse innenfor forskning, innovasjon og analyse. Vi har hovedfokus på logistikk og IKT. Innen logistikk fokuserer vi på design og styring av maritime verdikjeder, flåteoptimalisering og skipskonseptanalyser. Mens autonome løsninger for skip, anvendt maritim kommunikasjon og digital informasjonsbehandling er våre satsningsområder innen IKT.

Les mer om ekspertisen

Markedsløsninger for håndtering av ubalanser forårsaket av fornybar intermitterende produksjon

Den stadig økende andelen av fornybar energi (vind, sol) hvor produksjonen er vær- og lysavhengig kalles ofte "intermitterende" produksjon fordi produksjonsforholdene kan endre seg på kort varsel. Dette kan skape ubalanse i deler av kraftsystemet som har stor andel fornybar produksjon, og store utfordringer for systemoperatørene (TSOene) som har ansvar for den løpende kraftbalansen.

Seniorforsker
926 09 992
Les mer om ekspertisen

Masseprodusert skreddersøm

MSS er en viktig produksjonsstrategi for norske virksomheter, da kravene til individuell tilpasning av varer og tjenester øker i samfunnet. Ved å levere individuelt tilpassede produkter, kan bedrifter i Norge styrke sin posisjon og være en kilde til vekst. Masseprodusert skreddersøm innebærer også at man oppnår tre mål samtidig, høy grad av kundetilpasning, rask responstid og lave kostnader.

Les mer om ekspertisen

Massespektrometri og kromatografisk separasjon innen Bioteknologi

Biologiske og bioteknologiske systemer er ofte svært komplekse og inneholder et stort antall (hundrevis til tusenvis) forskjellige kjemiske forbindelser. Massespektrometri (MS) koblet til kromatografisk separasjon (GC, LS, IC, FFF) gir sensitiv og robust kvantifisering (ng/ml og lavere) av én eller flere utvalgte forbindelser av interesse. Kvantifisering kan gjøres selv når den interessante forbindelsen er til stede i svært lave konsentrasjoner og i komplekse blandinger med nært beslektede forbindelser (analoger). Ingen annen analytisk teknikk kan gi en tilsvarende kombinasjon av sensitivitet, selektivitet og spesifisitet.

Les mer om ekspertisen

Medisinsk programvareutvikling

SINTEF utvikler egen programvare for bruk i forskning. Ved å ha programvareutviklere som daglig jobber tett med forskere og klinikere kan teorier, algoritmer og ny teknologi raskt utvikles, integreres og prøves ut i det medisinske miljøet. Samarbeidet mellom det tekniske og det medisinske miljøet på SINTEF, NTNU og St. Olavs Hospital gjør at veien fra idé til resultat blir kort.

Les mer om ekspertisen

Medisinsk teknologi

SINTEF har utviklet mye medisinsk teknologi. Et eksempel er navigasjons-systemet CustusX, som blant annet gjør det mulig å operere sikrere ved hjelp av bildeveiledet behandling. Andre forskningsområder innenfor medisinsk teknologi er hvordan komme fram til sikrere diagnoser ved hjelp av bedre avbildningsteknikker eller mulighet for målrettet medisinering ved hjelp av målsøkende nanopartikler som kan aktiveres ved hjelp av ultralyd.

Forskningsleder
905 44 733
Les mer om ekspertisen

Metoder for forming av uorganiske materialer

SINTEF har mye avansert utstyr og kompetanse for fremstilling av komponenter basert på uorganiske materialer. Belegging av tynne og tykke filmer utføres blant annet med spinn- eller spray-belegging og silketrykking. Rør og kanalstrukturer fremstilles med ekstrudering og plater med båndstøping. Komplekse strukturer kan fremstilles ved hjelp av 3D-printing.

Les mer om ekspertisen

Mikrobiologi og biokjemi i næringsmidler og fôr

I næringsmidler og fôr kan det skje både ønskede og uønskede mikrobielle, biokjemiske og kjemiske prosesser og reaksjoner under produksjon og lagring. Eksempler er melkesyregjæring i syrnede melkeprodukter og spekepølse, og mikrobiell og enzymatisk modning av ost, kjøtt- og fiskeprodukter, men også mikrobiell forråtnelse, enzymatisk degradering og harskning. Ulike tiltak og strategier kan benyttes for å kontrollere, fremme eller hindre disse prosessene. Bioteknologiske metoder kan også benyttes for å produsere næringsmiddel- og fôringredienser slik som flerumettede fettsyrer.

Les mer om ekspertisen

Mikronett

Et uavhengig og sikkert energisystem er en av grunnpilarene i fremtidens samfunn. Energisystemene (generering, overføring, etterspørsel) vil bli mer desentralisert – produksjonen vil foregå nærmere kunden og omfatte teknologier som solceller, brenselceller, mikroturbiner, lagring og kombinerte varme- og energisystemer.

Les mer om ekspertisen

Mikrosystemer og sensorer

Mikrosystemer er miniatyrsystemer som kobler den fysiske verdenen sammen med den digitale. Et mikrosystem består vanligvis av en sensor, en prosessorenhet og en utløser som iverksetter systemets funksjon. Nanoteknologi er ofte integrert i mikrosystemer for å øke funksjonalitet og ytelse. SINTEF tilbyr tjenester knyttet til utvikling av sensorer og mikrosystemer basert på avansert silisiumprosessering. SINTEF har et moderne renrom på 800 m², utstyrt med en komplett silisium prosesseringslinje med mulighet for både single-wafer og batch-prosessering.

Les mer om ekspertisen

Miljøakustikk

Støy er et miljøproblem i vårt moderne samfunn. Den beste måten å redusere denne plagen på er gjennom god planlegging, støyminimering og å ta hensyn til hvordan folk reagerer på støy. SINTEF utvikler verktøy for å forutsi støynivåer fra de fleste støykildene i vårt samfunn. Hovedmålet vårt er å utvikle prediksjonsverktøy for bruk i støyplanlegging og støymonitorering.

Seniorrådgiver
926 96 538
Les mer om ekspertisen

Miljøbioteknologi og mikrobiologi

Mikrobielle prosesser er et viktig forskningsområde i SINTEF Materialer og kjemi. Avdeling for Bioteknologi og nanomedisin har de ti siste årene arbeidet med mikrobielle prosesser knyttet til miljøteknologi. Eksempler er omdannelse av forskjellige typer råmateriale til biodrivstoff og plattformkjemikalier, nedbryting av råolje og andre uønskede og tungt nedbrytbare kjemikalier i naturen og bioreaktorer, og begroing/biofilm på ulike overflater i alt fra vannsystemer til skipsskrog.

Les mer om ekspertisen

Miljøvirkninger av fornybar energi

Vannkraft har betydd mye for norsk industri og Norges velferdsutvikling. Fra vannkraftens inntog frem til i dag har det vært en betydelig utvikling i analyser av konsekvensene av vannkraftutbygging. SINTEF har i flere tiår deltatt i denne utviklingen gjennom forskning og søker stadig svar på nye utfordringer i forbindelse med vannkraftutbygging og – opprusting. SINTEF ser også på koblingen av vannkraftproduksjon inn mot andre fornybare energikilder som solkraft og vindkraft.

Les mer om ekspertisen

Multimarkedsplanlegging

Det desidert største markedet for fysiske kraftleveranser er spotmarkdet som er et day-ahead marked, men det finnes også markeder for krafthandel innenfor dagen, for leveranser av reserver og regulerkraft samt handel med bilaterale kontrakter. I kraftsystemet skal handelen i alle disse markedene knyttes sammen i det samme produksjons- og transmisjonssystemet, noe som krever multimarkedsplanlegging.

Les mer om ekspertisen

Multiphase Flow

At the SINTEF Multiphase Flow Laboratory, more than two decades of operational and scientific experience are united working with multiphase flow phenomena.

Les mer om ekspertisen

Nanomedisin

Nanomedisin bruker nanoteknologi innenfor medisin. Det gir muligheter for å øke tidlig deteksjon og forebygging, samt gi bedre diagnostikk, behandling og oppfølging. Vi kombinerer nanoteknologi med ultralyd teknologi for å forbedre målrettet diagnostikk og behandling ved bruk av molekylær ultralyd avbildning.

Seniorforsker
920 65 847
Les mer om ekspertisen

Nettilknytning

Nettilknytning av offshore vindparker er et viktig forskningsområde fordi prosessen utgjør en stor andel av totale kostnader, men har et enormt potensiale for kostnadsreduksjon. Det er foreslått en rekke ulike løsninger for nettilknytning, men hvilken innvirkning på teknisk ytelse og kostnad disse løsningene vil ha, er fortsatt ikke klart.

Les mer om ekspertisen

Næringsutvikling

Effektivitet og innovasjon er sentrale tema innenfor næringsutvikling, næringsklynger, verdikjeder og enkeltbedrifter. SINTEF har også oppdrag knyttet til produktivitetsøkning og kvalitetsforbedringer i næringslivet i utviklingsland.

Les mer om ekspertisen

Offshore vind drift og vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdskostnader utgjør en betydelig andel i totalkostnaden til offshore vindkraft. Utviklingen av forbedrete eller nye løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindturbiner og vindparker er derfor et viktig bidrag til å gjøre offshore vindkraft mer kostnadseffektiv. SINTEF Energi har utviklet modeller og verktøy for å optimere drift og vedlikehold og har kompetanse på inspeksjon og tilstandskontroll av komponenter i vindturbiner, spesielt elektriske komponenter, og vindparkens nettilknytning.

Les mer om ekspertisen

Overvåkning og modellering

Numerisk modellering av prosesser i naturmiljøet støtter objektiv, vitenskapelig basert forvaltning av naturressurser samt rekreasjonsområder og industrielle aktiviteter. SINTEF er i forkant i utviklingen av modeller som adresserer effekter og risiko knyttet til operasjonelle og utilsiktede utslipp til miljøet.

Forskningsleder
928 29 878
Les mer om ekspertisen

Plan- og bygningslovgivning

Plan- og bygningslovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Sammen med tilhørende forskrifter og veiledninger er loven en av de viktigste rammefaktorene for bygg- og anleggsnæringen. Bestemmelsene i lovverket implementeres gjennom statlig, fylkeskommunal og kommunal plan- og byggesaksforvaltning, og omsettes til praksis gjennom aktørene i byggeprosessen.

Seniorforsker
971 83 297
Les mer om ekspertisen

Planlegging i helsevesenet

One of the fundamental challenges in health care management is to achieve an efficient utilization of expensive resources, while maintaining or increasing the quality of care. This challenge will increase as governments are striving to reduce the overall cost of health care, while both the population of elderly people and the demand for flexible services are increasing. Quantitative decision technology can provide vital support for planning and decision making on all levels, ranging from strategic management to operative, day-to-day activity planning. While extensively used in the industry, such tools are not yet widely applied in the health care sector. Modern hospitals are complex organizations, with highly interconnected and complex planning problems. This, along with variations between hospitals makes the development of decision support tools for planning and management a challenging task.

Seniorforsker
922 48 389
Les mer om ekspertisen

Poreskalamodellering

Kommersielle programvaren PFC er tilpasset for å beskrive realistiske triaksielle tester på bilder av stein generert ved µCT-avbildning av relle prøver. Koden kan også brukes for å beskrive lydbølgeforplantning i poreskaladimensjon, samt permeabilitetsevolusjon som funksjon av spenningssti.

Les mer om ekspertisen

Produkter og produktegenskaper

For å utvikle materialer med de nødvendige egenskaper er det viktig å utvikle en helhetlig forståelse av materialkrav i lys av sluttproduktets egenskaper. SINTEF tilbyr produkt- og produksjons- kompetanse som hjelper våre kunder med deres produktutviklingsstrategier. Vi har et bredt spekter av laboratorier der vi kan teste ytelsen til et stort utvalg av produkter og produktkomponenter.

Forskningsleder
920 52 901
Les mer om ekspertisen

Programvare

Programvare er den digitale alderens penn og papir. I sin «ISTAG»-rapport har EU-kommisjonen understreket viktigheten av programvare når det gjelder den europeiske økonomien og samfunnet for øvrig, og har kalt det en viktig muliggjørende teknologi (KET – Key Enabling Technology). Som KET ses programvare som svært viktig med hensyn til verdiskaping og sosioøkonomisk utvikling på grunn av evnen til å akselerere innovasjon i industri, næringsliv og det offentlige, samt bidra til sosial innovasjon. Programvareindustrien utgjør 180 milliarder euro i merverdi og sysselsetter mer enn 2,75 millioner mennesker, noe som gir en god pekepinn på hvor viktig denne industrien er.

Forskningssjef
+47 930 12 639
Les mer om ekspertisen

Programvare prosessforbedring og kunnskapsforvaltning

Raskere, bedre og billigere er utfordringer som IT-bedrifter møter hver dag. Kundenes forventninger skal tilfredsstilles i en verden der stadige endringer, både i omgivelser, organisasjon og teknologi, er regelen heller enn unntaket.En måte å møte disse utfordringene på er å dele kunnskap og erfaring, bruke det andre allerede har erfart. Dette kan virke selvfølgelig, men det viser seg at mange strever både med å komme i gang og med å holde fokus på kontinuerlig forbedring.

Seniorforsker
930 28 687
Les mer om ekspertisen

Prosessmodellering

Prosessmodellering ved SINTEF er basert på avansert matematisk modellering og simuleringsverktøy kombinert med våre velutstyrte laboratorier og eksperimentelle fasiliteter. Vår forskning strekker seg fra forståelse og modellering av flerfasesystemer, materialmekanikk, og produksjonsprosesser, optimalisering og industriell gjennomføring.

Forskningsleder
982 83 949
Les mer om ekspertisen

Prosessoptimalisering

Vi jobber tett sammen med både landbasert prosessindustri og selskaper innen olje og gass for å forbedre de aktuelle prosessene både med tanke på utslipp og effektivitet. Simuleringsmodeller for prosessene blir utviklet med tanke på samvirkning med velegnede metoder for prosess forbedringer. Disse metodene kan være optimalisering, termodynamiske metoder som pinch analyse eller eksergianalyse eller rene heuristiske metoder.

Les mer om ekspertisen

Prosessregulering

Petrokjemiske anlegg, offshore-anlegg, kraftverk og papirfabrikker er eksempler på prosessanlegg. Felles for disse er at man ønsker å maksimalisere produksjonen og begrense bruken av energi og råvarer. Eksempler kan være å få mest mulig olje ut fra brønnstrømmen eller å få flest mulig papirruller ut fra minst mulig tømmer. Da er god prosessregulering nødvendig.

Forskningsleder
+47 930 59 318
Les mer om ekspertisen

Prosessteknologi

Innen prosessteknologi jobber vi med teoretisk analyse, modellering og simulering samt eksperimentelle metoder for analyse, design og optimering av industrielle gassprosesser og effektive energi konverterings systemer. Vi fokuserer både på krets- og åpne prosesser, og også helt ned til enkeltkomponentnivå. Hos oss går databasert modellering og simulering hånd i hånd med forsøk rundt de samme prosessene i laben. Samspillet mellom teori og praksis, det vil si modellering og eksperimentelt arbeid, gjør at vi kan angripe en problemstilling fra mange kanter og øker dermed fleksibiliteten i forskningsarbeidet vårt.

Les mer om ekspertisen

Pyrolyse

Pyrolyse av biomasse har økt betraktelig som forskningsområde det siste tiåret. SINTEF utfører grunnleggende og anvendt forskning innen pyrolyse av biomasse for økt prosessforståelse og produksjon av oppgraderte brensler. Vi arbeider sammen med nasjonal og internasjonal industri og forskningspartnere for å utvikle og forbedre verdikjeder hvor pyrolyseolje og biokarbon (trekull) er de viktigste sluttproduktene.

Les mer om ekspertisen

Pålitelig kraftelektronikk

Omforming av elektrisk energi ved bruk av kraftelektronikk spiller en stadig større rolle i ulike deler av kraftsystemet. Eksempler er integrering av fornybar kraftproduksjon, nye apparater i industriproduksjon og husholdning, likestrøm kraftoverføring (HVDC) og elektrifisering av olje- og gassektoren. Derfor får også omformerkomponentenes og apparatenes pålitelighet et stadig større fokus.

Seniorforsker
930 03 738
Les mer om ekspertisen

Reduksjon av salt i mat

I dag får de fleste av oss for mye salt i oss via maten. Mye av dette stammer fra ferdigprodukter. I samarbeid med matindustrien har vi i SINTEF forsket på hvordan saltmengden i produkter som for eksempel fiskepudding, leverpostei, reker, kokt skinke, spekepølser, smelteost og marinert sild kan reduseres, uten at kvalitet, konsistens og smak på produktene endres i negativ retning.

Les mer om ekspertisen

Rent vann

Med basis i et tverrfaglig miljø av forskere, ingeniører og forretningsutviklere produserer vi nye løsninger og forbedret forståelse av vannrelaterte utfordringer. SINTEF yter tjenester til industri og offentlig og kommunal sektor med behov for vannstyring, innovasjon og dokumentasjon.Våre prosjekter dekker alle sider av verdikjeden for vann, fra vannkilder til sluttbehandling gjenbruk og utslipp, og potensielt ekstraksjon av verdier fra utslipp.

Senior forretningsutvikler
930 59 100
Les mer om ekspertisen

Reservoar fluid analyser

Kunnskap om egenskapene til reservoarfluider ved reservoar og produksjonsbetingelser (tetthet, viskositet, faseoppførsel, komposisjon) og hvordan reservoarfluider vekselvirker (grenseflatespenning, blandbarhet, diffusjon) er nødvendig for tolkning av strømningsforsøk og for numerisk simulering av slike prosesser. Reservoarlaboratoriet leverer både rutineanalyser og mer avanserte analyser til prosjekter i SINTEF. Avanserte fluidanalyser tilbys også direkte til eksterne kunder.

Les mer om ekspertisen

Reservoarkarakterisering og overvåking

Vellykket karakterisering og overvåking av undergrunnen avhenger avansert datainnsamling og prosessering, og geofysiske metoder. Det endelige målet med disse teknikkene er å avbilde egenskapene til reservoaret og gi viktig informasjon for olje- og gassvirksomhet som spenner fra leting og økt oljeutvinning til CO2-lagring. Å kunne beregne tilhørende usikkerheter er avgjørende for riktig tolkning av de resulterende bildene og for pålitelige økonomiske og miljømessige vurderinger .

Les mer om ekspertisen

Robotikk

I flere tiår har roboter sørget for rask og presis problemløsning for industrien. I dag benyttes roboter innenfor nye områder som for eksempel petroleumsindustrien, samt innen velferd og helse. SINTEF IKT har utviklet både universelle og spesialdesignede robotløsninger for en lang rekke bruksområder innen blant annet:

Forskningsleder
+47 930 59 318
Les mer om ekspertisen

Samfunnssikkerhet

Et sikkert samfunn er et samfunn som er i stand til å fungere også når det blir satt under press. Det er et samfunn hvor kritiske samfunnsfunksjoner sjelden blir satt ut av spill og hvor ulykker, naturskader og ondsinnede handlinger ikke fører til store negative konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier. Det er et samfunn hvor organisasjoner og myndigheter er i stand til å kontrollere de farene vi klarer å forutse, samtidig som vi er i stand til å håndtere de scenarioene vi ikke har vært i stand til å forutse.

Forskningsleder
982 45 158
Les mer om ekspertisen

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi er studiet av hvordan knappe ressurser kan anvendes mest mulig effektivt – altså hvordan skape høyest mulig velferd for samfunnet. SINTEFs mål er å gi aktører i offentlig og privat sektor et godt beslutningsgrunnlag når de står overfor problemer som ikke kan løses på en god måte kun ved bedriftsøkonomisk metode.

Forskningssjef
982 91 149
Les mer om ekspertisen

Samfunnsøkonomisk analyse i olje og gass

Vi forsker på regionaløkonomiske og demografiske effekter av olje- og gassvirksomhet, der vi ser på direkte virkninger og ringvirkninger av næringsaktivitet.  I tillegg ser vi på demografiske forhold, som for eksempel regionenes kunnskapsbase og utdanningstilbud som forutsetning for å ha en levende olje- og gassregion i tynt befolkede områder, slik som i Barentsregionen.

Les mer om ekspertisen

Sanntidsstyring og -overvåking

Vi arbeider med løsninger for distribuerte styresystemer. Tradisjonelt kommer vi inn i prosjektet på et tidlig stadium og deltar i spesifikasjonsfasen. Vi bidrar med komplette løsninger, både på programvare- og maskinvaresiden. Ofte følger vi prosjektet forbi prototypstadiet og systemverifikasjon og bidrar da til tilrettelegging av produksjon, installasjon og utarbeiding av vedlikeholdsprosedyrer.

Forskningsleder
+47 930 59 318
Les mer om ekspertisen

Selvhelende materialer

Selvhelende elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsapparater er svært attraktive, spesielt for apparater som skal plasseres på steder som er vanskelig å få tilgang til og i tøffe miljøer. Bruksområdene inkluderer offshore vindparker, subsea kraftoverføring og utstyr plassert i Arktis. Feil i slike apparater kan resultere i negativ miljøpåvirkning, i tillegg er vedlikehold og reparasjon av slikt utstyr svært kostbart. Vi arbeider for å tilpasse og implementere selvhelende teknologi for fremtidens elektriske isolasjonsmaterialer.

Les mer om ekspertisen

Sikkerhetskritiske systemer

Oljeplattformer, jernbanen og prosessanlegg på land er eksempler på systemer hvor det er veldig viktig med høy sikkerhet. De er derfor utstyrt med sikkerhetssystemer for å hindre skade på utstyr og mennesker. Dette kan være instrumenterte systemer eller administrative, som for eksempel prosedyrer som forteller hva man skal gjøre hvis man oppdager et avvik fra den normale driften.

Forskningsleder
+47 930 59 318
Les mer om ekspertisen

Skipsteknologi

Vår spisskompetanse er skipshydrodynamikk og marin kybernetikk med spesiell fokus på skipsmotstand, propulsjon, sjøegenskaper, belastninger og manøvrering av skip. Våre tjenester er i hovedsak forskning og utvikling, modellforsøk, numeriske beregninger og fullskalamålinger på skip. MARINTEKs hydrodynamiske laboratorier (slepetank, havbasseng og kavitasjonstunell) er viktige verktøy for utvikling og verifikasjon av nye skips – og propulsjonsløsninger.

Forskningsleder
+47 932 17 634
Les mer om ekspertisen

Smart datafangst

Data fra bilens sensorer kan gi oss svar på utfordringer knyttet til blant annet sikkerhet, miljø og klima. I tillegg kan data samles inn fra smarttelefoner for å registrere for eksempel myke trafikanters bevegelse. På denne måten er det mulig å analysere personers reisemønster relatert til om de går, sykler eller tar buss.

Forskningsleder
907 52 968
Les mer om ekspertisen

Smart Grid fra skrivebord til virkelighet

Kommunikasjon og interaksjon mellom komponenter, systemer, aktører og forbrukere vil være sentrale elementer i fremtidens fleksible energisystem. Spesielt vil det elektriske kraftsystemet oppleve en drastisk økning i kompleksitet. Resultatet er et dynamisk system hvis oppførsel kan være vanskelig eller umulig å forutsi gjennom å betrakte enkeltkomponenter i isolasjon. For å bidra til effektiv håndtering av denne situasjonen, utfører SINTEF en rekke forskningsprosjekter med systemperspektiv, hvor vi undersøker hvordan enkeltkomponenter eller utvalgte konsepter fungerer og reagerer i samspill med andre. Våre prosjekter spenner fra simulasjon, via laboratorieforsøk til demonstrasjonsprosjekter i kraftnettet.

Les mer om ekspertisen

Spektroskopi

Når lys interagerer med materialer, væsker eller gasser, vil lysets egenskaper endres ulikt på ulike bølgelengder, noe som gjenspeiler de fysiske egenskapene til materialet (elektron- og strukturegenskapene till materialet). Målinger av denne spektrale responsen på ulike bølgelengder – spektroskopi – kan brukes til å kartlegge materialegenskapene eller bestemme sammensetningen eller tilstanden til det materialet vi måler på. Dette har mange industrielle anvendelser.

Seniorforsker
930 59 294
Les mer om ekspertisen

Sporbarhet og instrumentering

Informasjonsstyring og informasjonsutveksling er ansett som etablerte metoder for koordinering mellom ulike aktører i verdikjeder. Teknologier slik som ICT er viktig for å forbedre flyten av informasjon mellom aktørene, noe som også bidra til å øke utnyttelse av råstoff. Videre gir dette mindre tap av råstoff samt bedre kontroll og innsikt i de ulike trinnene i verdikjeden. Hos SINTEF Ocean jobber vi blant annet med å utvikle konsepter for å bedre informasjonsutveksling og testing av datafangst teknologier slik som for eksempel RFID tags.

Les mer om ekspertisen

Subsea - Offshore kraftforsyning

Det forbindes med store kostnader å vedlikeholde og reparere utstyr som plasseres på store dyp. Det kreves derfor en høy pålitelighet og driftssikkerhet for kraftforsyningskomponenter som plasseres på havbunnen. Under store trykk kan inntrengning av vann skje, som kanskje er den største utfordringen til elektriske isolasjonsmaterialer – og systemer for undervanns kraftforsyningskomponenter. Ut fra miljøhensyn må i tillegg installasjonene plassert langt fra land forsynes via kabler. Tilsammen krever dette ofte utvikling av ny teknologi, som for eksempel trykkompenserte høyspenningskomponenter.

Les mer om ekspertisen

Syntese av porøse materialer

SINTEF har lang erfaring i fremstilling av en rekke porøse materialer. Utstyr for fremstilling av disse spenner fra gram-skala til kg-skala. I tillegg har SINTEF stor kompetanse på karakterisering av porøse materialer (pulver Røntgen (XRD); identifikasjon og strukturanalyse, gass adsorpsjon (N2/Ar adsorpsjon; BET areal, porestørrelsesfordeling, etc.)

Forskningsleder
906 22 647
Les mer om ekspertisen

Systembiologi og syntetisk biologi

SINTEF Materialer og Kjemi, avdeling for Bioteknologi og Nanomedisin er og har vært koordinator og deltager i flere transdisiplinære nasjonale og internasjonale prosjekter med målsetting om å beskrive mikrobielle celler på et systemnivå som gjør det mulig å utvikle dem til effektive mikrobielle cellefabrikker ved hjelp av metabolsk ingeniørkunst og anvendelse av "top-down" syntetisk biologi og molekylærbiologiske teknikker.

Les mer om ekspertisen

Torrefisering

Torrefisering er en termokjemisk prosess for forbehandling av biomasse. Forbehandlingen resulterer i økt brennverdi og energitetthet (etter kompaktering), lavere energibehov ved oppmaling, mindre partikkelstørrelse og en mer homogen partikkelstørrelse distribusjon etter oppmaling og et mer hydrofobisk produkt. Det sistnevnte betyr at det faste produktet har mye bedre vannavstøtende egenskaper, noe som gjør det meget motstandsdyktig mot biodegradering. Tørr torrefisering kalles ofte en mild pyrolyse (200-300 ºC) prosess, som betyr at den termiske nedbrytningen skjer ved relativt lav temperatur og under inerte forhold. Våt torrefisering er også mulig, hvor biomassen varmes opp i trykksatt vann. Trykket er høyt nok til at vannet forblir i væskeform, og lavere temperaturer trengs sammenlignet med tørr torrefisering. Ekstra fordeler med våt torrefisering er muligheten til å benytte meget våt biomasse samt utvasking av vannløselige askeelementer.

Les mer om ekspertisen

Transformatorer

En krafttransformator er et komplekst apparat med viklinger, kjerne, trinnkopler, gjennomføringer mm, som skal fungere i et nett i mange år. SINTEF har aktiviteter og kompetanse på de fleste områder innenfor området transformatorteknologi fra materialutvikling og testing for leverandørindustrien, via aldringsstudier, tilstandskontroll og levetidsvurderinger, til analyser av samvirkning mellom transformatorer og nett. For energiverkene er det en stor utfordring å etablere en forvaltning av sine aldrende transformatorparker.

Les mer om ekspertisen

Transportmodeller og -analyser

Det er komplekse sammenhenger som styrer transportbehovet og transportmønsteret i et moderne samfunn. Samtidig er det viktig at transporten foregår så effektivt, sikkert og miljøvennlig som mulig. Det utvikles stadig mer avanserte modeller og -verktøy for å gjennomføre transportanalyser og finne frem til tiltak og virkemidler for å forbedre transportvirksomheten.

Les mer om ekspertisen

Transportsikkerhet

Transportsikkerhetsarbeidet i Norge bygger på en nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren. Dette innebærer at transportsystemet, transportmidlene og regelverket må utformes slik at det fremmer trafikksikker atferd, og at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige ulykker og skader.

Forskningsleder
907 52 968
Les mer om ekspertisen

Trygghet og sikkerhet

Trygghet, informasjonssikkerhet, identitetshåndtering og tilgangskontroll blir stadig viktigere i et landskap med økende bruk av IKT-baserte kontrollsystemer og distribuerte tjenester, i tillegg til økt utveksling av sensitiv informasjon. Folk forventer at IKT-baserte systemer skal være trygge og sikre. Kompleksiteten ved systemene våre gjør imidlertid at det er umulig å oppnå total trygghet og sikkerhet.

Les mer om ekspertisen

Tørking av næringsmidler

Tørking av mat (termisk behandling av kjøtt, fisk, grønnsaker og tang/tare) er den viktigste konserveringsmetoden i verden. Tørking gir et stabilt produkt med lang holdbarhet, og som er enkelt å distribuere. Tørking er imidlertid energikrevende, og produktene kan få redusert kvalitet hvis prosessen ikke er riktig. Forskere ved Prosessteknologi ved SINTEF Fiskeri og havbruk besitter kompetanse både innen kjemi og teknologi for best å kunne løse tverrfaglige utfordringer innen tørking av næringsmidler. For en energieffektiv og miljøvennlig tørkeprosess vil gjenbruk og utnyttelse av overskuddsvarme ved bruk av varmepumpe være svært aktuelt. Delvis tørking kan kombineres med bl.a. salt til produksjon av spekemat. Under produksjon av spekemat, pinnekjøtt, ost og tørrfisk vil optimal styring og kontroll av temperatur og fuktighet i klimalager være viktig for kvalitet og utbytte.

Les mer om ekspertisen

Varmeanlegg i bygninger

Anlegg for vannbåren varme har vært utbredt i både yrkesbygg og boliger i mange år. Slike anlegg gir fleksibilitet når det gjelder valg av energikilde. På grunn av stadig strengere forskriftskrav når det gjelder energieffektivitet, krever moderne bygninger stadig mindre tilført energi i form av varme. En av utfordringene i fremtiden er effektiv drift av varmeanlegg med lave temperaturer og vannmengder.

Les mer om ekspertisen

Varmepumpeteknologi

SINTEF har omfattende og allsidig kompetanse innenfor utvikling av varmepumpeteknologi. Vi har over 60 års erfaring med forskning og utvikling av varmepumpeteknologi. Gjennom et tett samarbeid med NTNU integreres ingeniør- og forskerutdanning i våre større og langsiktige prosjekter for å bidra til en effektiv kunnskapsoverføring ut i næringslivet.

Les mer om ekspertisen

Varmeveksling

Vi har lang erfaring med å utvikle detaljerte varmevekslermodeller for ulike industrielle formål. Modellene har et detaljeringsnivå som egner seg godt til å bruke disse sammen med ulike prosessimuleringsverktøy for å kunne studere hvordan gitte design vil oppføre seg og påvirke driftssikkerhet og energiforbruk under ulike forhold.

Les mer om ekspertisen

Vei- og jernbaneteknologi

Vei- og jernbaneteknologi er et stort og tverrfaglig fagområde som involverer mange deler av SINTEF, i tillegg til at NTNU er en god samarbeidspartner. Vi tester materialer og komponenter i egne laboratorier eller i samarbeid med NTNU.

Les mer om ekspertisen

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en strategisk satsing i SINTEF. Med velferdsteknologi menes teknologisk assistanse der velferd leveres gjennom teknologi som brukes av og understøtter brukeren, i ulikt samspill mellom kommune eller pårørende. Velferdsteknologi er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer eller personer med funksjonsnedsettelse i ulike former og grader.

Les mer om ekspertisen

Ventilasjon i bygninger

Energieffektivisering og økt varmekomfort har ført til at moderne bygninger er mer lufttette enn tidligere bygningskonstruksjoner. Tettere bygninger har redusert den ukontrollerte ventilasjonen uten at dette er blitt kompensert tilstrekkelig gjennom kontrollert ventilasjon. I dagens og fremtidens bygninger er det derfor viktig å installere ventilasjonsanlegg som holder mål med hensyn til luftmengder, driftssikkerhet, komfort, energieffektivitet og brukervennlighet.

Les mer om ekspertisen

Verdikjeder

De neste tiårene vil innføring av storskala CO2-håndtering kunne være et nødvendig bidrag for å redusere global menneskeskapt oppvarming. Vi analyserer hele verdikjeden for CO2 fra fangst, via transport og til lagring, og hva som skal til for å realisere nødvendig infrastruktur. CO2-fangst, -transport og -lagring regnes i dag for å være en av de viktigste tiltakene egnet for å redusere menneskeskapte utslipp av CO2. Mye grunnleggende forskning er gjort på enkelte nødvendige elementer for å få til CO2-håndtering, som for eksempel utvikling og forbedring av fangstteknologier eller utforskning av mulige lagringsfelt for CO2. Det finnes imidlertid betydelig mindre antall studier som ser på verdikjeden for CO2 som et helhetlig system.

Les mer om ekspertisen