Til hovedinnhold

Trine Thorvaldsen

Forsker

Trine Thorvaldsen

Forsker

Trine Thorvaldsen
Telefon: 924 22 971
Mobil: 924 22 971
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Fiskerhelseundersøkelsen 2014 Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27653

Rapporten presenterer funn fra Fiskerhelseundersøkelsen 2014. Fokus rettes mot sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. Basert på en spørreundersøkelse blant 1000 fiskere utdypes fiskernes selvrapporterte helseplager, eksponeringer i arbeidsmiljøet samt hvorvidt pla...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som reduserer faren for rømming fra lakseoppdrettsanlegg

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26754

Rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som kan bidra til redusere faren for rømming fra oppdrettsanlegg som følge av menneskelig feilhandling: • Avviksrapporteringssystem • Piktogram • Målinger og beslutningsstøtte • Notinnfesting Løsningsforslagene er blant ann...

Publikasjon

Godt sikkerhetsarbeid - eksempler fra ulike næringer

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26675

Godt sikkerhetsarbeid er en forutsetning for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Denne rapporten fokuserer på sikkerhetsarbeid i et utvalg næringer, med mål om å finne eksempler på praksiser som er av relevans og verdi for oppdrettsnæringen i deres arbeid med å forebygge rømming av fisk. Førs...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn- og linefiskeri

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26335

Sammendrag: Denne rapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og en workshop med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiskere. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til mulige løsninger tilpasset denne driften, som kan legges til grunn ...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Fiskerulykker og årsaksforhold

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A23369

Rapporten presenterer resultater fra en analyse av de utløsende årsakene til dødsulykker og alvorlige personskader i fiskeflåten. Målet med analysen er å bidra til økt kunnskap om årsaksforhold som rederi, skippere og mannskap kan benytte som grunnlag for å implementere forebyggende sikkerhetstiltak...

År 2012
Type Rapport
Publikasjon

Sikker kommunikasjon om bord. En studie av omfang, rekruttering, språk, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A23270

Rapporten presenterer resultater fra en studie som omhandler utenlandsk arbeidskraft i den norske fiskeflåte. Målet for studien var å kartlegge omfang og potensielle sikkerhetsutfordringer knyttet til språk og kommunikasjon. Resultatene viser at antall utenlandske fiskere i norsk flåte per 2011 ligg...

Forfattere Thorvaldsen Trine Signe Sønvisen Holmen Ingunn Marie
År 2012
Type Rapport